|Ana Sayfa | Yazýlar

Açýmlanmýþ Kabala

- Giriþ - 

Yazan S. L. MacGregor Mathers

Altýn Þ\nnafak Hermetik Cemiyetinin Kurucularýndan Samuel Liddell MacGregor Mathers, 1887 yýlýnda cemiyet daha kuruluþ safhasýndayken "Açýmlanmýþ (veya Aþikar Edilen) Kabala" (Kabbalah Unveiled) eserini yayýnladý. Bu kitabýnda Kabala'nýn en önemli iki eserden biri Ýhtiþam Kitabý "Sefer Ha Zohar"ý ilk kez Knorr Baron von Rosenroth'un Latince "Kabbala Denudata" adlý tercümesini güncel bir Avrupa diline çevirmiþti. Burada yayýnladýð\nýmýz kitabýn "Giriþ" bölümü Klasik Kabala üzerinde kýsa bir betim olarak zamanýmýza dek ün salmýþtýr. Giriþ bölümü her ne kadar halka hitaben yazýlýp Kabala'nýn daha ezoterik ve pratik öð\nretileri cemiyetin inisiyelerine ayrýlmýþsa da, Kabala gibi deruni bir konunun inceliklerine ilk adým atmak için iyi bir eser sayýlýr. Eð\ner okur yazýnýn baþlarýnda ilk bakýþta sýkýcý, hatta bazen çocuksu gibi gelebilen bölümlerden sabýrla geçerse, birden kendini ilgi çekici ve þaþýrtýcý bir alanda bulabilir ve tamamýný okuduð\nunda konu hakkýnda deð\nerli bilgilere sahip olacaktýr. Bu bilgi ilerde yayýnlayacað\nýmýz daha ezoterik Altýn Þ\nnafak Hermetik Cemiyetinin iç öð\nretilerine ýþýk tutacaktýr. Kabala'nýn, gizli bilimlerin en derin sýrlarýna açýklýk getiren önemli bir anahtar olarak bu iç öð\nretilerde önemli bir yeri vardýr. Kabala ayrýca, dini bir kýlýfta olduð\nunda bile görebilenler için dini aþan ve herkese hitap eden evrensel bir yönü vardýr. Etrafýnda bürünmüþ efsaneler bazen çocukça gelebilir, ancak özünü oluþturan ezoterik felsefe insan ruhunun derinliklerinde bir yanýt uyandýrýr. Bu yazýnýn bazý arkaik ifadeleri, aþýrý felsefi spekülasyonlar, dinsel temalardan kaynaklanan kuruntulara yer vermesi ve konuya karþý eleþtirisel yaklaþým yoksunluð\nu 19. asýrda yazýlmasý ve yazarýn yazdýð\nýnda genç olmasýndan kaynaklanýyor.  Bu eksikleri Kabala konusunda daha modern yorumlar yayýnlayarak telafi edeceð\niz. Ayrýca, unutmamak gerekir ki hitap ettið\ni toplum muhafazakar ve Hýristiyan'dý ve bir þekilde sunmaya çalýþtýð\ný konuya sýcak bakmalarýný sað\nlamalýydý.  Tam ve eksiksiz yaptýð\ným bu tercümede, konu, Türk okuruna yabancý oluþundan dolayý birçok yere kutu içinde notlar ilave ettim, bunlar farklý puntolarla esas metinlerden ayrý tutulmuþlardýr. Ýngilizce bilen okurlar ayrýca Altýn Þ\nnafak Hermetik Cemiyeti Hermetic Order of the Golden Dawn sitesine girip aslýný okuyabilirler. Bazý tablolar Ýngilizce olarak býrakýlmýþtýr. Fýrsat olursa bunlar deð\niþtirilecektir.       

1. Kabala ile aþina olmayan birisinin olasý olarak ilk soracað\ný þeyler: Kabala nedir? konu altlýklarý nedir? Genel öð\nretileri nedir? Günümüzde onunun tercümesi neden gerekli?   

2. Önceden ilk soruya yanýt vereceð\nim. Günümüzde toplumda güçlü bir okült akýmý yayýlmaktadýr, insanlar uyanýyor ve "Sema ve yeryüzünde felsefelerinde hayal ettiklerinden çok daha fazla þeyler olduð\nunu" [Not: Shakespeare] fark etmeye baþlýyorlar ve son olarak belki de tarih boyunca en yanlýþ anlaþýlan kitap, "Kitabi Mukaddes"in [Not: Eski Ahit- Yahudi Peygamberlerin külliyatýný ve Yeni Ahit - Ýncil'i içeren kitap] anlamlarýný açacak bir anahtar olmadan tamamen manasýz gelen birçok belirsiz ve esrarengiz metinler içermektedir. BU ANAHTAR KABALA'DA VERÝLMÝÞ\nnTÝR. Dolayýsýyla bu eser bütün Kitabi Mukaddes ve teoloji öð\nrencileri ilgilendirmelidir. Her Hýristiyan kendisine þu soruyu sorsun: "Eski Ahit'in kutsal kitabý oluþturduð\nu millet tarafýndan ona yerleþtirilen yapý konusunda bilgisiz olduð\numda Eski Ahit'i, dolayýsýyla da Yeni Ahit'i anlayacað\nýmý nasýl düþünebilirim?" Eð\ner Kitabi Mukaddes'in gerçek yüce felsefesi bilinseydi daha az fanatik ve din ayrýmcýlarý olurdu. Duyarlý ve heyecanlý insanlar üzerine halkýn öð\nretmenleri olarak ezeliden beri ve halen öne çýkan kendini bilmez demagoglar tarafýndan yapýlan zararýn olað\nanüstü boyutunu kim ölçebilir? Dini manya ve depresyonun sebep olduð\nu kaç intihar vardýr? Peygamberlerin kitaplarý ve "Vahyi" [Not: Yuhannanýn Apokelips'i, Yeni Ahit veya Ýncilin son kitabý] kitabýn gerçek anlamlarý diye önümüze ne sapkýn ve saçma sapan koyun yemi atýlmýþtýr! Günümüzün yobaz ve fanatiklerine korkmadan sesleniyorum, Ebedi ve Ýhtiþamlý Olaný tahtýndan indirip yerine dengesiz güç iblisini yerleþtirdiniz, Düzen ve Sevgi Tanrýsýnýn yerine düzensizlik ve kýskançlýk ilahýný koydunuz. Çarmýha Gerilenin öð\nretilerini çarpýttýnýz. Dolayýsýyla günümüzde Kabalanýn Ýngilizce çevirisi artýk bir zorunluluk durumuna gelmiþtir. Zira Zohar günümüze dek bu ülkenin diline çevrilmedi, hatta bildið\nim kadarýyla ne de baþka bir modern Avrupa diline.

3. Kabala ezoterik Yahudi doktrini olarak tanýmlanabilir. Ýbranice'de ona QBLH (KBLH), Qabalah denilir. Bu da QBL, Qibel kökünden gelir ve anlamý "kabul etmek, almak"tir. Bu tabir ezoterik öð\nretiyi sözlü aktarým yolu ile iletmek geleneð\ninden kaynaklanýr ve "tradisyon, gelenek"e yakýn anlam bað\ný vardýr. 

4. Bu çalýþmamýzda çok sayýda Ýbrani veya Keldani sözcüklerin kullanýlmasý gerektið\ninden ve Sami dili uzmanlarýn sayýsý az olduð\nundan, bu sözcükleri Latin harfleriyle yaymayý daha uygun bularak tam karþýlýklarýný dikkatle aktardým. Dolayýsýyla ilk bakýþta en yaygýn Ýbrani ve Keldani (her iki dile ortak olan) alfabesinin karþýlýð\ný Latin harfleri ayrýca adlarý, güçleri ve sayýsal deð\nerlerini gösteren bir tablo hazýrladým. Ýbranice ve Keldanice'de harfler dýþýnda ayrý sayýsal karakterler yoktur, dolayýsýyla ayný Grekçe'de olduð\nu gibi her harfin kendine has sayýsal bir deð\neri vardýr (ebced) ve bu nedenden dolayý her kelimenin bir sayý olduð\nu ve her sayýnýn bir kelime olduð\nu önemli esas oluþmaktadýr. Buna "Vahyi" kitabýnda "canavarýn rakamý" olarak deyinmektedir ve Gematria bilimi (söz geliþimi "harfi Kabalanýn" ilk bölümü) bu eþleþtirme üzerine dayanmaktadýr. Bu konuya tekrar döneceð\nim. Latin harfi "Q"u Ýbrani Qof veya Kof'ý temsilen seçtim ve bu konuda öncelik yaptým. Max Müller'in "Doð\nunun Kutsal Kitaplarý" serisinde de benzeri uygulanmýþtýr ancak "Q"dan sonra "u" harfi eklenmiþtir. Okur unutmamalýdýr ki, Ýbranice hemen hemen tamamen sessiz harflerle yazýlmaktadýr. Sessiz harfler çoð\nu zaman harflerin altýnda yerleþtirilen küçük noktalar ve iþaretlerle belirtilmektedir. Ýbrani harflerin dið\ner bir güçlüð\nü, belli harflerin birbirlerine çok benzemesinden kaynaklanmaktadýr, örneð\nin V, Z ve son N. 

TABLO I.- ÝBRANI VE KELDANÝ HARFLER 

Sýra Ýbrani ve Keldani Harf

 Adlarý

Adlarýn

Manalarý

 

Ses 

veya

Güç

Bu eserde

Latin 

Harfleri

 Sayýsal Deð\nerleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

Aleph

Beth

Gimel

Daleth

He

Vau

Zayin

Cheth

Teth

Yod

Caph

Lamed

Mem

Nun

Samekh

Ayin

Pe

Tzaddi

Qoph

Resh

Shin

Tau

Öküz

Ev

Deve

Kapý

Pencere

Çivi

Silah, Kýlýç

Çit

yýlan

El

Avuç

Öküz üvendiresi

Su

Balýk

Destek

Göz

Að\nýz

Balýk kancasý

Baþýn arkasý

Baþ

Diþ

Haç iþareti

a (yumuþak nefesle)

b, bh (v)

g (sert), gh

d, dh (düz th)

h (sert nefesle)

v,u, 

z, dz

ch, h  (gýrtlaktan)

t (kuvvetli)

i, y 

k, kh

l

m

n

s

o, â, ng (gýrtlaktan)

p, ph (f)

ts, tz, j

q, qh (gýrtlaktan)

r

sh, s

th, t

A

B

G

D

H

V

Z

Ch

T

I

K

K

M

N

S

O

P

Tz

Q

R

Sh

Th

1  (Binler hep daha

2   daha büyük bir

3   harfle gösterilir. 

4   Dolayýsýyla, 

5   dið\ner harflere

6   kýyasla büyük

7   bir Aleph'in 

8   deð\neri 10000'dir)

9

10

20 son = 500

30

40 son = 600

50 son = 700

60

70

80 son = 800

90 son = 900

100 (son harflerin

200 sayýsý her

300 zaman yüksek 

400 gösterilmez) 

5. Kabalanýn yazarý ve menþei konusunda yapabileceð\nin en iyi þey Dr. Christian Ginsburg'un "Kabala Makalesi"nden ("Essay on the Kaballah") bir alýntý almak olacaktýr. Önceden belirtim ki Kabala çok farklý þekillerde yazýlmýþtýr, örneð\nin Cabala, Kabalah, Kabbala vs.. Qabalah yazýlýþ þeklini Ýbrani yazýlýþýna daha uygun olduð\nu için tercih ettim.

6. "Sadece Yahudiler gibi müdrik bir halkýn zihinsel geliþmesine yüzyýllardýr olað\nanüstü bir etkisi olduð\nundan deð\nil, ama 16. ve 17. yüzyýllarda bazý büyük Hýristiyan filozof ve teologlarýn aklýný celp etmiþ bir dini felsefe sistemi veya daha doð\nrusu bir teosofi öð\nretisi, gerek filozofun, gerekse de teologun dikkatine layýktýr. Bu öð\nretinin hayranlarý arasýnda ünlü skolastik metafizikçi ve kimyager Raymund Lully (ölümü 1315); ünlü araþtýrýcý ve Avrupa'da þark edebiyatý teþvikçisi John Reuchlin (1455-1522); ünlü filozof ve [Grek, Latin] klasikler araþtýrýcýsý John Picus de Mirandola (1463-1494); ünlü filozof ve hekim Cornelius Henry Agrippa (1486-1535); olað\nandýþý bir kimyager ve hekim John Baptist von Helmont (1577-1644) ve ayrýca kendi yurttaþlarýmýz ünlü  hekim ve filozof Robert Fludd (1574-1637) ve Dr. Henry More (1614-1687) bulunmaktadýr. Bütün bu insanlar, her þeyi birbirine bað\nlayan "Ýlahi Varlýð\nýn" en derin hakikatlerini ortaya çýkaracak bilimsel bir sistemi didik didik aradýktan sonra zihinsel açlýklarý bu teosofi tarafýndan tatmin edildið\nini düþünülürse edebiyat ve felsefe öð\nrencileri açýsýndan Kabala'nýn cazibesi açýkça görülür. Ancak bu cazibe sadece edebiyatçý ve filozofla sýnýrlý deð\nildir, þair de yüksek hünerini icra etmek için onda bul malzeme bulabilir. Cennete Tanrýdan geldið\ni, semanýn en ilahi melekler topluluð\nu tarafýndan himaye edildið\ni ve sadece en aziz insanlara iletildið\ni bize zikredilen bir teosofiden de farklý ne beklenir ki. Takipçileri tarafýndan doð\nuþu, geliþimi ve olgunluð\na eriþimine verilen öyküsüne biraz kulak verelim. 

7. "Kabala ilk baþta Tanrý tarafýndan cennette bir teosofi okulu oluþturan seçkin bir melek grubuna öð\nretilmiþti. Adem ve Havva'nýn Cennetten kovulmasýnda sonra ilk insanlarýn tekrar asli asalet ve mutluluklarýna kavuþmalarý için melekler onu dünyanýn itaatsýz çocuklarýna ihsanla öð\nretmiþler. Bu öð\nreti Adem'den Nuh'a aktarýlmýþtý ve sonradan Tanrýnýn dostu Ýbrahim'e aktarýlmýþtý. Ýbrahim Mýsýr'da sýrlarýn bir kýsmýnýn açýð\na çýkmasýna izin vermiþti. Böylece Mýsýrlýlar bilginin bir kýsmýna sahip olup dið\ner Doð\nu ülkeleri felsefi sistemlerine aktarabilmiþti. Mýsýr bilgelið\nin tamamýna vakýf olan Musa doð\nduð\nu ülkede Kabalaya inisiye olmuþtu, ancak çölde inzivaya çekildið\ni kýrk yýllýk sürede sadece bütün vaktini ayýrmakla deð\nil, ama bir melekten aldýð\ný derslerle bu konuda yetileri iyice geliþmiþti. Bu esrarengiz bilim sayesinde bu kanun koyucusu haçlar, savaþlar ve halkýn bitmeyen çileleri boyunca Ýsrailoð\nullarýnýn yönetiminde ortaya çýkan zorluklarý çözebilmiþti. Bu gizli doktrinin ilkelerini þifreli bir þekilde Tevrat'ýn ilk dört kitabýna yerleþtirdi ancak beþinci Tesniye bölümüne eklemedi. Musa ayrýca yetmiþ kýdemlileri bu doktrinin sýrlarýna inisiye etti ve onlar da kiþiden kiþiye onu aktardýlar. Geleneð\nin kýrýlmamýþ silsilesinde Davut ve Süleyman Kabalaya en derin inisiye olanlardandý. Ancak kimse onu ikinci mabedin yýkýlýþý sýrasýnda yaþayan Schimeon Ben Jochai'ye dek yazýya dökmeye cesaret edemedi. Ölümünden sonra oð\nlu Rabbi Eleazar, sekreteri Rabbi Abba ve müritleri Rabbi Simon Ben Jochai'nin yazmalarýný derlediler ve bunlardan Kabalizm'in bilgi hazinesi ünlü eser "Ýhtiþam Kitabý" ZHR, Zohar'ý hazýrladýlar."       

8. Kabala genelde dört baþlýk altýnda sýnýflandýrýlýr:

(a) Pratik Kabala

(b) Harfi Kabala

(c) Yazýlmamýþ Kabala

(d) Dogmatik Kabala

9. Pratik Kabala talismatik (týlsým) ve ritüel majiyi içerir ve bu çalýþmanýn kapsamýnda içerilmemektedir.  

10. Harfi Kabala bir kaç yerde söz edilir, dolayýsýyla baþlýca ilkeleri konusunda biraz bilgi gereklidir. Üç parçaya bölünmüþtür: GMTRIA. Gematria; NVTRIQVN, Notariqon ve ThMVRH, Temura.

11. Gematria [ebced] Grekçe'de grammateia'den türemiþtir. Daha önce de belirttið\nim gibi kelimelerin izafi sayýsal deð\nerlerine dayanmaktadýr ve bu kuram ayrýca deyim ve sözlere de kullanýlýr. Böylece shin, Sh [Þ\nn] harfi 300'e eþtir ve ayný zamanda RVCh ALHIM, Ruach Elohim, Elohim'in ruhu deyimindeki harflerin sayýsal deð\nerlerinin toplamýna eþittir, dolayýsýyla Elohim'in ruhunun bir simgesidir. Çünkü R=200, V=6, Ch=8, A=l, L=30, H=S, I=10, M=40; ve toplamlarý =300. Benzeri bir þekilde AChD, Achad, Birlik, Ahadiyet, bir ve AHBH, Ahebah, aþk, sevgi, her biri=13; çünkü A=1, Ch=8, D=4, toplam=13; ve A=1, H=5, B=2, H=5, toplam=13. Yine de, MTTRVN, Metatron veya Methraton meleð\nin adý ve Tanrý adý ShDI, Shaddai her biri 314 toplamýna eþittir. Dolayýsýyla biri dið\nerini simgelemektedir. Metraton meleð\ninin Ýsrailoð\nullarýný Mýsýr'dan çýkýþlarýnda kýr ve çöllerden geçmelerinde rehberlik ettið\ni söylenir, Tanrý onun için "Adým onun içindedir" dedið\ni kaydedilir. (Tekvin xlix. 10) IBA ShILH, Yeba Shiloh, "Shiloh gelecektir" sözlerin gematriasý 358'e eþittir, bu da MShICh, Mesih harflerinin toplamýna eþittir. Ayrýca (Tekvin xviii. 2) VHNH ShLShH, Ve Hennna Shalisha, "Ve böylece, üç adam" sayýsal olarak ALV MIKAL GBRIAL V RPAL, Elo Mikhael Gabriel Ve Raphael, "Bunlar Mikail, Cebrail ve Ýsrafil'dir" sözlerine eþittir, zira her iki söz 701'e eþittir. Zannederim ki bu örnekler Gematria'yý açýklamaya yeter, özellikle aþað\nýdaki çalýþmada daha bir çoklarýna deyineceð\nimize göre. 

12. Notoriqon Latince kýsaltma anlamýna gelen notarius'ten türemiþtir. Notariqon'un iki þekli vardýr. Birincisinde bir kelimenin her bir harfi baþka bir kelimenin baþ harfi olarak kabul elle alýnýr ve böylece bir kelimenin harflerinden bir cümle elde edilir. Dolayýsýyla, Tekvin'de ilk kelime BRAShITh, Berashith, bir kelimenin baþ harfi olarak elle alýnarak "BRAShITh RAH ALHIM ShIQBLV IShRAL ThVRH", "Berashith Rahi Elohim Sheyequebelo Israel Torah" elde edilir, bununda anlamý þudur: "Baþlangýçta Elohim gördü ki Ýsrail kanunu kabul edecekti." Bu bað\nlamda 1665 yýlýnda önceden Hýristiyanlýð\na þiddetli karþý olan ama sonradan kabul edip Prosper Rugers adýný alan bir Yahudi Kabalist Solomon Meir Ben Moses tarafýndan ayný BRAShITh kelimesinden elde edilen ve din deð\niþtirmesine neden olan 6 farklý ve ilginç cümle verebilirim [not: tabii ki, arayan daha nice cümleler kurabilir ve bu tür dini propagandalar yaratabilir. Bu ünlü örnek, anekdot deð\neri dýþýnda gerçek Kabala ile herhangi bir ilgisi yoktur, ancak tarihin garip ve biraz da þüpheli olaylarýndan birini oluþturur ve mutlaka Mathers tarafýndan ciddiye alýnmasý için verilmemiþtir. Harfi Kabala'nýn ezoterik bir uygulama alaný vardýr ve özellikle dini doktrinleri pekiþtirmek için, böyle keyfi ve spekülatif þekilde kullanýlmasý yanýlgýlara yol açacað\ný aþikardýr. Maalesef Hýristiyan Kabalistler aslýnda yer alamayan bir çok saçmalýð\na imza atmýþlardýr.]. Ýlki: "BN RVCh AB ShLVShThM IChD ThMIM", "Ben, Ruach, Ab, Shaloshethem Yechad Themim" ve anlamý: "Oð\nul, [Kutsal] Ruh, Baba, Üçlülükleri, Mükemmel Birlik." Ýkincisi "BKVRI RAShVNI AShR ShMV IShVO ThOBVDV", "Bekori Rashuni Asher Shamo Yeshuah Thaubodo" ve anlamý: "Ýlk doð\nanýma, Birincime tapacaksýnýz, adý Ýsa'dýr." Dördüncüsü ise "BBVA RBN AShR ShMV IShVO ThOBVDV", "Beboa Rabban Asher Shamo Yesuah Thaubado" ve anlamý: "Üstad gelince, ki adý Ýsa'dýr, tapacaksýnýz." Beþincisi ise "BThVLH RAVIH ABChR ShThLD IShVO ThAShRVH", "Bethulah Raviah Abachar Shethaled Yeshuah Thrashroah" ve anlamý "Bir bakire seçeceð\nim, doð\nurmaya layýk olacak Ýsa'yý, onu kutsanmýþ sayacaksýnýz." Altýncýsý ise "BOVGTh RTzPIM ASThThR ShGVPI IShVO ThAKLV", "Beaugoth Ratzephim Assattar Shegopi Yeshuah Thakelo" ve anlamý: "Bedenimi pastalarda saklayacað\ným, kömürde (piþilmiþ), Ýsa'yý yiyeceksiniz, Bedenim." Bu cümlelerin Hýristiyan doktrinleri açýsýndan önemleri hiç de küçümsenemez.   

13. Ýkinci Notariqon þekli ise birincisinin tam tersidir. Bir cümlenin ilk veya son harfleri veya her ikisi alýnýr, veya orta harfleri alýnýr ve bir kelime veya kelimeler üretilir. Dolayýsýyla Kabala'ya "ChKMh NSThRH", "Chokhmah Nesthorah" denilir, anlamý da "gizli bilgelik/hikmet" [not: Ýbranice'de Ch gýrtlaktan gelen H sesidir, dolayýsýyla Chokmah = Hokmat = Arapça Hikmet] ve bu iki kelimenin baþ harflerini, Ch ve N alýrsak "zarafet" anlamýna gelen ChN, Chen kelimesini elde ederiz. Benzeri bir þekilde, (Tesniye xxx. 12) "Bizim için kim cennette çýkar" anlamýna gelen "MI IOLH LNV HShMIMH", "Mi Iaulah Leno Ha-Shamayimah"ýn baþ harfleri "sünnet" anlamýna gelen "MILH", "Milah" ve IVHH, bilinçsiz  [Not: Yahweh, Musa'nýn On Emirlerince sebepsiz zikredilmesi yasak olan Tanrýnýn kutsal adý, Tetragrammaton Latince'de dört harfli kelime anlamýna gelir ve IVHH'in yerine kullanýlarak adýnýn sebepsiz yere telâffuz edilmesini önler] ile eþ deð\nerdedir ve Tanrýnýn sünneti cennete girmenin yolu olduð\nunu ima etmekte.

14. Temura devþirim demektir. Bazý kurallara göre, bir harf alfabetik sýrada onu takip eden veya önce gelen baþka bir harfin yerine geçer, böylece bir kelimeden tamamen farklý bir kelime elde edilir. Böylece alfabe tam ortasýndan ikiye katlanýr ve bir yarýsý dið\ner yarýsýnýn üzerine oturtulur ve sonradan ve sonradan ikini satýrda ilk harfi veya ilk iki harfi deð\niþtirerek 22 çevirmeler ortaya çýkar. Bunlara TzIRVP", "Tziruph", bileþme tablosu denilir. Örneð\nin: ALBTh, Albath. [not: Ýbranice'de yazý Arapça'daki gibi sað\ndan sola doð\nru yazýlýr, dolayýsýyla aþað\nýdaki tablo ters verilmiþtir] böylece:

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

K

I

T

Ch

Z

V

H

D

G

B

A

M

N

S

O

P

Tz

Q

R

Sh

Th

L

Her bir yöntem onu meydana getiren iki çift harften adýný almaktadýr. Harf çiftleri tamamýn bazýný oluþturmaktadýr, çünkü bir çifttin herhangi biri dið\nerini yerini alabilir. Böylece Albath ile RVCh, Ruach'den DTzO, Detzau oluþur [Tabloda R'nin üstünde D, V'nin altýnda Tz, ve CH'nin altýnda O]. Dið\ner 22 yöntemin adlarý: ABGTh, AGDTh, ADBG, AHBD, AVBH, AZBV, AChBZ, ATBCh, AIBT, AKBI, ALBK, AMBL, ANBM, ASBN, AOBS, APBO, ATzBP, AQBTz, ARBQ, AShBR, ve AThBSh'dir.  Bunlara da ABGD ve ALBM yöntemleri eklenmelidir. Bundan bir dizi sonra baþka 22 combination içeren "Rasyonel Tziruph" tablosu gelir. Bunun dýþýnda Sað\n, Aksi yönlü ve Düzensiz olarak bilinen üç "Commutations Tablosu" vardýr. Bunlardan herhangi birini yapmak için 484 hücreli bir dik dörtgen tablo hazýrlanmalý [22 x 22] ve içine harfler yazýlmalýdýr. "Sað\n Tablosu" için alfabeyi sað\ndan sola yazýnýnýz. Altaki ikinci sýrada B ile baþlayýnýz ve A ile bitiriniz. Üçüncü sýrada G ile baþlayýnýz ve B ile bitiriniz vs.. "Aksi Tablo" için alfabeyi sað\ndan sola yazýnýz anacak ters olarak, yani TH ile baþlýyorsunuz ve A ile bitiriyorsunuz. Ýkinci sýrada SH ile baþlayýnýz ve TH ile bitiriniz vs.. "Düzensiz Tablo"nun açýklanmasý fazla uzun sürer. Bütün bunlarýn dýþýnda ThShRQ, Thashraq denilen bir yöntem vardýr, bu da basitçe bir kelime ters yazmaktýr. Son olarak "Dokuz Hücrenin Kabalasý" veya AIQ BKR, Aiq Bekar olarak bilinen çok önemli bir yöntem vardýr. Görüntüsü þöyledir:

300

30

3

000

00

0

Sh

L

G

200

20

2

000

00

0

R

K

B

100

10

1

000

00

0

Q

I

A

600

60

6

000

00

0

M (son)

S

V

500

50

5

000

00

0

K (son)

N

H

400

40

4

000

00

0

Th

M

D

900

90

9

000

00

0

Tz(son)

Tz

T

800

80

8

000

00

0

P (son)

P

Ch

700

70

7

000

00

0

N (son)

O

Z

(Aiq Bekar Tablosu)

Her hafin sayýsýný üzerine koyarak, her bir hücrede bulunan harflerin ilintileri daha açýk gözükür. Bazen içerdikleri harfleri göstermek için tablonun kýsýmlarý alýnarak þifre olarak da kullanýlýr ve ilk harf için bir nokta, ikinci harf için iki nokta vs. konulur. Böylece AIO içeren sað\n köþenin içinde üç nokta varsa Q harfi anlamýna gelir. Bir kare içinde tek, iki ve üç nokta olmasýna göre H, N ve K (son) içerir. Dið\ner harflerin için de aynýdýr. Ancak açýklamak kadar yeteri yerim olmayan "Dokuz Hücrenin Kabalasý"ný kullanmanýn daha çok yöntemi vardýr. Ancak bir örnek verebilirm, Temura'nýn AThBSh, Athbash yöntemiyle (Jeremiah xxv. 26'de) ShShK, Sheshakh kelimesi BBL, Babil'i simgeler.

15. Bütün bu kurallar dýþýnda, Ýbrani harflerin þeklinde belirli anlamlar gizlenmiþtir; bir harfin kelimenin sonunda olduð\nu halde olmasý gerektið\ninden farklý gösterilmesi [Not: Ýbranice'de ayný Arapça gibi bazý kelime sonunda bazý harflerin þekli ve sayýsal deð\nerleri deð\niþiktir]; bir harfin bir kelimenin ortasýnda olup harfin kelime sonunda verilen þekilde gösterilmesi; ve harflerin yazmada normal ebatlarýndan büyük veya küçük gösterilmesi; harfin baþ aþað\ný gösterilmesi veya belirli kelimelerin imlalarýnda bazý yerlerde fazla harf gösterilmesi; nokta veya iþaretlerin konumlarýnda deð\niþiklik gösterilmesi, bazý ifadelerin eksik veya aþýrý gösterilmesinde belirli anlamlar gizlenmiþtir.  

16. Örneð\nin Ýbrani harfi A'nýn þekli (bakýnýz þekil I), bir Yod, I, ve bir Daleth, D harfi arasýnda bir Vau, V harfi simgeledið\ni söylenir, böylece harf IVD, Yod'u simgeler. Ayný þekilde He, H harfi, bir Daleth, D, ve sol köþesinde bir Yod temsil eder vs.  

17. Isaiah ix. 6, 7'de çoð\naltmak anlamýna gelen LMRBH, Lemarbah M harfinin esas þekli yerine, son þekli kelimenin ortasýnda gösterilmiþtir. Dolayýsýyla, kelimenin Gematria ile elde edilen sayýsal deð\neri 30+40+200+2+5=277 olacað\nýna deð\niþerek 30+600+200+2+5=837 olur ve "cömert sað\nlayýcý" anlamýna gelen ThTh ZL, Tat Zal deð\nerine eþit olur. Böylece M harfini esas þekli yerine son þeklinde göstererek kelime tamamen farklý bir Kabalistik anlam alýr.   

18. Tesniye. 4, &c., "Shema Yisrael" olarak bilinen bir dua vardýr. O þöyle baþlar: "ShMO IShRAL IHVH ALHINV IHVH AChD", "Shemaa Yisrael Tetragrammaton Elohino Tetragrammaton Achad" ve anlamý "Dinle ey Israil, Tetragrammaton [Yahweh] Tanrýnýz Tetragrammaton Birliktir." Bu cümlede ShMO'de son O ve AChD'de son D yazmada dið\ner harflerden çok daha büyük ebatta yazýlmakta. Burada Kabalistik sembolizm þöyle açýklanýr: O harfinin deð\neri 70 olmasý kanunun 70 farklý þekilde açýklanabileceð\nini açýklar ve D = 4 = Kutsal Adýn dört coð\nrafi istikameti. ShMO kelimesinin sayýsal deð\neri 410'dur, bu da ilk mabedin yýkýlýþýna dek süresini verir, vs. vs.. Bu duada incelemeye deð\ner daha nice nokta vardýr ancak zaman buna izin vermiyor.     

19. Aþað\nýdaki çalýþmada baþka eksik veya aþýrý imla özellikleri, nokta ve iþaret deð\niþikleri vs. geçecektir.

20. Kitabi Mukaddes'te ilk kelime BRAShITh, Berashith konusunda ayrýca dikkat alýnmalýdýr ki, ilk üç harf BRA, kutsal üçlünün baþ harfleridir: BN, Ben, oð\nul, RVCH, Ruach, Ruh ve AB, Ab, baba. Ayrýca, Kitabi Mukaddes'te ilk harf A deð\nil B'dir ve ayný þekilde "kutsama" anlamýna gelen BRKH, Berakhah'in ilk harfidir B'dir, oysa A ile baþlayan ARR, Arar, "lanetleme" anlamýna geliyor. Ayrýca, Berashith'in sayýsal deð\neri Tevrat'ta verilen yaratýlýþ tarihinden Ýsa'nýn doð\numuna dek tarihi veriyor, B=2,000 (Ýbrani Harflerin büyük gösterildið\ni yerde deð\nerleri 1000 ile çarpýlýr, bakýnýz tablo 1'deki açýklama), R=200, A=1000 [Büyük harf], Sh=300, I=10, ve Th=400; toplam = 3910 yýl yaklaþýk zaman. Picus de Mirandola, BRAShITh, Berashith üzerinde böyle sonuçlar almýþ: -- Eð\ner üçüncü harfi birincinin önüne koyarsan AB, Ab = baba çýkar. Eð\ner birinci harfi bir kez daha çoð\naltýrsan ve ikinci harfi eklersen BBR, Bebar = oð\nuldan çýkar. Eð\ner ilk harf dýþýnda bütün harfler okunursa RAShITh, Rashith = baþlangýç çýkar. Eð\ner dördüncü harf SH, ilk harf B ve son harf Th bir araya getirilirse ShBTh, Shebeth = son veya dinlenme çýkar. Eð\ner ilk üç harf alýnýrsa BRA, Bera = yaratýlan çýkar.  Eð\ner ilk harf çýkarýlýp takip eden üç harf elle alýnýrsa  RASh, Rash = baþ çýkar. Eð\ner ilk iki ve son iki harfi kaldýrýrsak ASh, Ash = ateþ çýkar. Eð\ner ilk iki harf son iki harfle birleþtirilirse BRITh, Berith = akit çýkar. Son harf ilk harfe eklenirse TVB, Thob = iyi çýkar.

21. Bütün bu mistik kelimeleri bir araya bir araya getirildið\ninde Picus tek bir kelime BRAShITh'ten þöyle bir cümle çýkarýr: -- [Latince] "Pater in filio (aut per filium) principium et finem (sive quietum) creavit caput, ignem, et fundamentum magni hominis foedere bono": Kutsal akitle, oð\nuldan Baba baþlangýç ve son olan Baþý yarattý, yüce adamýn (the Adam Qadmon) ateþ-yaþamý." Bu da [Zohar'ýn] "Gizlenmiþ Esrar Kitabý" öð\nretilerinin kýsa bir özetidir. Harfi kabala üzerinde bu açýklamalar uygun sýnýrlarýný biraz aþmýþtýr, ancak bu denli kapsamlý yazmak gerekliydi, çünkü aþað\nýdaki metafizik kavramlar uygulamalarýna dayanmaktadýr.   

22. "Yazýlmamýþ Kabala" hiç bir zaman yazýya dökülmeyen ve sözlü aktarýlan belirli bilgi anlamýna gelir. Bu konuda baþka söyleyeceð\nim þey bu kadardýr, hatta bu aktarýmý alýp almadýð\nýmý dahi açýklamam. Tabii ki, Rabbi Schimeon Ben Jochai zamanýna dek Kabalanýn hiç bir kýsmý yazýlmamýþtý. 

23. Dogmatik Kabala onun doktrinlerini içerir. Deð\niþik tarihlerde yazýlmýþ çok sayýda eser bu sýnýfa girer, ancak onlar da ayrýca dört altý sýnýfa tabidir:

(a) The Sepher Yetzirah ve bað\nlý geliþmeler.
(b) Zohar, geliþmeleri ve yorumlarýyla.
(c) Sepher Sephiroth ve geliþmeleri.
(d) Asch Metzareph ve sembolizmi.

24. SPR ITzIRH, Sepher Yetzirah veya "Oluþum Kitabý", peygamber Ýbahim'e atfedilir. "Otuz iki yol"u oluþturtan on rakam ve alfabenin yirmi iki harfine dayanan bir kozmolojiyi açýklamaktadýr. Rabbi Abraham Ben Dior bu yolla üzerine daha sonra bir mistik tefsir yazmýþtýr. Yol kelimesi Kabalanýn her yerinde herhangi bir sembole iliþtirilebilen hiyeroglifi bir fikir, veya daha doð\nrusu fikirler küresi anlamýna gelir.   

25. ZHR, Zohar, veya "Ýhtiþam Kitabý" nispeten önemsiz birkaç yazý dýþýnda ilk üçü tercüme edilerek bu kitapta bulunan aþað\nýdaki eserleri içermektedir:  

  1. SPRA DTzNIOVThA, Siphra Dtzenioutha, veya "Örtülü Gizem Kitabý", Zohar'ýn kökü ve temelidir.

  2. The ADRA RBA QDIShA, Idra Rabba Qadisha or "Büyük Kutsal Meclis",  "Örtülü Gizem Kitabý"nýn bir geliþmesidir.  

  3. ADRA ZVTA QDIShA, Idra Zuta Qadisha, veya "Küçük Kutsal Meclis", "Idra Rabba"ya bir ilave özellið\nini taþýr. Bu üç kitap yaratýcý Ýlahi Varlýð\nýn ve Onunla birlikte Yaratýlýþýn kademeli geliþmesini anlatmaktadýr. Bu eserlerin metinleri Knorr von Rosenroth ("Qabalah Denudata"nýn yazarý) tarafýndan düzeltilmiþ basýlý eserler olan Mantuan, Cremonensian ve Lublinensian Kodekslerden aktarýlmýþtýr, bunlardan en eskisi Mantuan ve Cremonensian'dir. Ayrýca tefsir olarak geçen metinler parentez ** içine alýnarak ayrýl tutulmuþtur. 

  4. BITh ALNIM, Beth Elohim, veya "Elohim'in Evi" adlý ruhani eser Rabbi Abraham Cohen Irira tarafýndan  Rabbi Yitzchaq Loria'nýn doktrinlerinden derlenmiþtir. Konusu melekler, ifritler/demonlar, elemental ruhlar ve ruhlar üzerindedir.  

  5. "Ruhlarýn Devirleri" adlý eser söyleþi þeklinde özgün bir konudur ve Rabbi Loria'nýn fikrilerinin .

26. SPR SPIRVTh, Sepher Sephiroth, or "Tecelliler Kitabý" Ýlahi Varlýð\nýn kademeli olarak negatif varoluþtan pozitif varoluþuna evrimini anlatmaktadýr.

27. ASH MTzRP, Asch Metzareph, veyar "Arýndýrýcý Ateþ", Hermetik ve simyasaldýr, az kiþi tarafýndan bilinir, ve daha da az kiþi tarafýndan anlaþýlýr.

28. Kabala'nýn esas doktrinleri aþað\nýdaki konularý açýklamaya yöneliktir:

(a) Ýlahi Varlýk, Tanrý, mahiyeti ve özellikleri.
(b) Kozmoloji.
(c) Meleklerin ve insanlarýn yaratýlýþý.
(d) Ýnsan ve meleklerin mukadderatý.
(e) Ruhun mahiyeti.
(f) Melek, ifrit ve elemental varlýklarýn mahiyeti.
(g) Vahyi edilen kanunlarýn önemi.
(h) Sayýlarýn ilahi sembolizmi.
(i) Ýbrani harflerinde mevcut özgün sýrlar.
(j) Zýtlarýn dengesi.

29. "Örtülü Gizem Kitabý", bu sözlerle baþlar: "Örtülü Gizem Kitabý dengenin muvazenesi kitabýdýr." Burada "dengenin muvazenesi" ile ne kastedilir? Denge zýtlarýn denkleþmesinden ortaya çýkan ahenktir. Aykýrý güçlerin karþýlýklý çatýþtýð\ný ve dolayýsýyla hareketin donduð\nu durgun merkezdir. Merkez noktadýr. Kadim sembolizmin "daire içindeki noktadýr." Dengelenmiþ gücün yaþayan sentezidir. Dolayýsýyla biçim ýþýk ve gölgenin dengesi olarak tanýmlanabilir. Bu unsurlardan herhangi birini kaldýrýrsan ve biçim görünmez olur. Denge terimi, her sephiroth (sefirot - Hayat Að\nacýndaki 10 kürelerden çoð\nul þekli) üçlüsü içinde iki zýt vasfýn dengesi ve bu denge üçlü içinde bir üçüncü Sephira'nýn (Sefira - Sefirot'un tekil þekli) oluþmasýna neden olur. Sephiroth açýklarken bu konuya tekrar dönüþ yapacað\ným. Denge ve dengeleme doktrini temel bir Kabalistik kavramdýr.     

30. "Örtülü Gizem Kitabý" devam ederek "Dengeleme negatif varoluþun olduð\nu yerde bulunur" der. Peki! negatif varoluþ nedir? Pozitif varoluþ nedir? Bu ikisi arasýndaki fark dið\ner bir temel kavramdýr. Negatif varoluþu açýk bir þekilde tanýmlamak imkansýzdýr, zira açýk bir þekilde tanýmlandýð\ný zaman artýk negatif varoluþ deð\nildir. O zaman statik bir hale giren negatif varoluþtur. Dolayýsýyla, Kabalistler akýlcý bir þekilde asli negatif olarak Varolan AIN, Ain, sýnýrsýz Geniþleme AIN SVP, Ain Soph ve hatta sýnýrsýz Iþýk, AIN SVP AVR, Ain Soph Aur'ý beþeri kavrayýþtan dýþlamýþlardýr. Bu konularda sadece muð\nlak bir kavram oluþabilir. Ancak derin düþünceye dalarsak, anlarýz ki daha tezahür edilmiþ þeklinde Tanrý dedið\nimiz bilinmeyen ve adsýz Olanýn ilkel þekilleri böyle olmalýdýr. O Mutlaktýr. Ancak Mutlak'ý kim tanýmlayabilir. Daha tanýmlamaya baþlarken kavrayýþýnýzdan kayýp kaçar, çünkü tanýmlandýð\ný anda artýk Mutlak deð\nildir. O zaman diyebilir miyiz ki Negatif, Sýnýrsýz, Mutlak mantýken alakasýzdýr, çünkü onlar aklýmýzýn tanýmlayamayacað\ný kavramlardýr? Hayýr! Çünkü onlarý tanýmlayabilsek zihinlerimizin içermelerine neden oluruz, böylece zihnimizden üstün olamazlar, çünkü bir nesnenin tanýmlamayabilmesi için ona bazý sýnýrlar konmasý þarttýr. O zaman Sýnýrsýzý nasýl sýnýrlandýrýrýz?             

31. Kabala'da ilk ilke ve özdeyiþ, Tevrat'ta "Ben Benim" olarak tercüme edilen Tanrý adý AHIH AShR AHIH, Eheieh Asher Eheieh'in daha iyi bir tercümesi "Varoluþ varoluþtur" veya "Ben Varolaným" olurdu. 

32. Asrýmýzýn o büyük filozofu ve Kabalisti, Eliphaz Levi Zahed [1875'de öldü], "Maji Tarihi"  ("Histoire de la Magie" (kýsým i. bölüm. 7): "Kabalistler putperestlið\ne yakýn her þeye karþý dehþet duyarlar, ancak Tanrýya insan sureti atfederler, ancak bu tamamen hiyeroglifi (sembolik) bir þekildir. Onlar, Tanrýyý akýllý, canlý ve sevecen Sonsuz Varlýk olarak düþünürler. Onlar için O ne baþka varlýklarýn külliyatýdýr, ne de varoluþun soyutlanmasý, ne de felsefi açýdan tanýmlanabilir bir varlýktýr. O her þeyin içinde, her þeyden soyut ve her þeyden yücedir. Onun adý dahi sözü edilmez, oysa o ad sadece Ýlahlýlýð\nýn beþeri idealini temsil eder. Tanrýnýn gerçekten ne olduð\nu insan tarafýndan bilinemez. Tanrý inancýn mutlað\nýdýr; varoluþ mantýð\nýn mutlað\nýdýr; varoluþ kendi baþýna vardýr, varolduð\nundan dolayý vardýr. Varoluþun varolma nedeni varoluþun kendisidir. 'Herhangi belirli bir þey neden vardýr?' yani 'Neden þöyle ve böyle bir þey vardýr?' diye sorabiliriz, ancak 'Varoluþ neden vardýr?' diye sormamýz biraz saçma olur. Çünkü varoluþu varoluþundan önce varolduð\nunu varsaymak anlamýna gelir." Yine, ayný yazar þöyle yazmaktadýr ("Histoire de la Magie" (kýsým iii. bölüm. 7): "'Dogmanýn bilimsel kanýtý önüme konduð\nunda inanýrým' demek þöyle demekle aynýdýr: 'Baþka inanacað\ným bir þey kalmadýð\ný ve dogmanýn bilimsel bir kurama dönüþüp yok edildið\ni zaman inanýrým'. Dið\ner bir deyiþle 'Yararýma Sonsuzu sadece açýklandýð\ný, belirlendið\ni, ölçüldüð\nü ve tanýmlandýð\ný, yani fani olduð\nu zaman ve Sonsuz olarak artýk varolmadýð\nýnda kabul ederim. Denizin büyüklüð\nünü sadece þiþelere doldurulduð\nu zaman inanýrým.' Ancak bir þey sizin için açýkça kanýtlanmýþsa ve anlaþýlýr kýlýnmýþsa artýk inanmazsýnýz, onu bilirsiniz."            

33. [Hint Kutsal Kitabý] Bagavad Gita'da (bölüm 4) þöyle yazar: "Ben Hem Ölümsüzlük, hem de Ölümüm; ve Ben, ey Arguna! hem varolan, hem de varolmayaným (veya "negatif olarak varolan")." Ayrýca, (bölüm 9) "Ey Bharata torunu! sayýlarda önceden görülmemiþ harikalarý gör. Ey Gudaesa! bugünü, içinde hareket eden ve hareketsiz her þey dahil, bütün evreni, hepsini bir olarak, Bedenimin içinde gör... Arguna dedi: "Ey tanrýlarýn Sonsuz Hükümdarý! Ey evreni nüfuz eden! Yok Edilemez OLan, varolan, varolmayan ve ötesinde Olan. Ýlk ve asli, kadim olan Tanrýsýn; Evrenin en yüksek desteð\nisin. Evreni kaplayansýn, Ey sonuz þekillerin Efendisi... Gücün sonsuzdur, ihtiþamýn ölçülmez, her þeye nüfuz edersin, dolayýsýyla her þeysin!"  

34. Dolayýsýyla negatif varlýk fikri bir fikir olarak varolabilir, ancak tanýmlanmaya tabi deð\nildir, çünkü tanýmlama doð\nasýna tamamen aykýrýdýr. Yine bazý okurlar itiraz edebilir ve "'negatif varlýk' terimi mutlaka yanlýþ bir ifadedir, açýkladýð\nýnýz þey için negatif mevcudiyet daha doð\nrudur" diyebilir. Ynaýtým bu böyle olmaz, çünkü negatif mevcudiyet negatif mevcudiyet dýþýnda bir þey olmaz; deð\niþemez, geliþemez, çünkü negatif mevcutiyet esas anlamda hiçbir þeydir. Dolayýsýyla, negatif mevcudiyet olamaz. Hiç olmamýþtýr, olmamaktadýr ve olmayacktýr. Ancak negativ varoluþ içinde gizli olarak pozitif yaþam barýndýrýr, zira negatiflið\nin sonsuz derinliklerinde kendinin dýþýna çýkma gücü, düþünce kývýlcýmýný dýþa yansýtmaya ve semerini yeniden içe dahil etme gücüne sahiptir. Böylece geniþleme yücelið\nin merkezsiz girdabýnda içine çekilen yoð\nunluk örtülü ve gizlidir. Bundan dolayý "Sub-sto" yerine "Ex-sto" kullandým"    

35. Ancak negatif varoluþ ve pozitif varoluþ gibi iki çok farklý kavram arasýnda belirli bir rabýta veya bað\nlantý gerekli olduð\nundan, pozitif varoluþa yakýn olmasýna rað\nmen, yine de  açýk tanýmlanamayan potansiyel varoluþ denilen bir biçime varýrýz. Bu olasý biçiminde varoluþtur. Örneð\nin, bir tohumun içinde yeþerecek að\naç gizlidir; Bu potansiyel varoluþ durmundadýr; o yine vardýr; ancak tanýmlamaya açýk deð\nildir. Potansiyel að\nacýn vereceð\ni tohumlarý da düþünsek bu tanýmlamaya daha da uzak olacaktýr. Ancak bunlar potensiyel varoluþa benzer olmalarýna rað\nmen, henüz o kademeye eriþmemiþtir; yani negatif olarak vardýr.   

36. Ama, dið\ner yandan, pozitif varoluþ her zaman tanýmlamaya açýktýr; dinamiktir, belirli güçleri vardýr ve dolayýsýyal negatif varoluþun ve daha da çok negatif mevcutiyetin antitezini oluþturur. O artýk tohumda gizli að\naç deð\nil, að\nacýn kendisidir. Ancak pozitif varoluþun bir baþý ve birde sonu vardýr ve dayanak olarak baþka bir biçime ihtiyacý vardýr, çünkü arkasýnda bu dið\ner negatif varoluþ olmadan istikrarsiz ve tatmin edici deð\nildir. 

37. Böylece, okurlarýn akýllarýna soluk olarak Sýnýrsýz Olaný'nýn fikrini yansýtmaya çalýþtým. Bu fikir önünde ve hakkýnda ancak kadim bir orakl kehanetinin sözlerini tekrarlayabilirm: "Onun içinde sýnrýsýz ihtiþam vardýr ve içinden ufak bir kývýlcým çýkýp güneþ, ay ve yýldýzlarýn bütün ihtiþamýný yapýlandýrýr. Ey ölümlü insan! Tanrý hakkýnda ne kadar az bildið\nime tanýk ol; Onun hakkýnda daha çok öð\nrenmeye çalýþma, çünkü ne kadar bilgeli olsan da bu idrakýný aþar. Onun rahipleri olan bize gelince, Onun ne denli küçük bir parçasýyýz!" 

38. Negatif varoluþun üç örtüsü vardýr ve bunlar kendilið\ninden daha oluþmaya çað\nrýlmamýþ Sephiroth'un gizli kavramlarýný taþýrlar. Onlar bu anlamda Sephiroth'un gizli kavramlarýnýn [son sephira] Malkuth'u olan [ilk sephira] Kether'de yoð\nunlaþýrlar. Bunlarý açýklayacað\ným. Negatif varoluþun ilk örtüsü AIN, Ain = Negatiflik. Bu kelime ilk üç Sephiroth veya rakamý dýþa yansýtan üç harften oluþmuþtur. Ýkinci örtü AIN SVP, Ain Soph = Sýnýrsýzdýr. Bu baþlýk altý harften oluþmuþtur ve ilk altý Sephiroth veya sayýlarýn kavramýný dýþa yansýtýr. Üçüncü örtü AIN SVP AVR, Ain Soph Aur = Sýnýrsýz Iþýk. Bu yine dokuz harften oluþmuþtur ve ilk dokuz Sephiroth'u temsil eder, ancak tabii ki sadece gizli kavramlarý olarak. Ancak dokuz sayýsýna vardýð\nýmýz zaman birlið\ne veya birinci sayýya dönmeden daha ileri gidemeyiz, çünkü bu on sayýsý negatiften yeni oluþmuþ birlið\nin tekerrürüdür. Bunun kanýtý Arap sayýlarýndadýr, zira ondaki 0, sýfýrýn dairesi Negatifi ve 1, bir Birlið\ni simgeler. Dolayýsýyla sýnýrsýz ýþýk denizi bir merkezden gelmez, merkezsizdir, ama yoð\nunlaþarak bir merkez oluþturur, bu da tezahür olan Sephiroth'un bir sayýsý, Kether, Taç, Ýlk Sephira; onun için gizli Sephiroth'un Malkuth'u veya on sayýsý denilebilir. (Bakýnýz resim II). Böylece "Kether Malkuth'da ve Malkuth Kether'dedir," veya çok saygýn bir simya yazarý (Thomas Vaughan, veya daha çok tanýndýð\ný adýyla Eugenius Philalethes) anlaþýlan Proclus'tan alýntý alarak ifade ettið\ni "Fýrat veya Doð\nu Sularý"- "Euphrates: or The Waters of the East" eserinde) gibi: "Cennet dünyadadýr ama dünyasal bir þekilde, dünya da cennettedir ama semavi bir þekilde." Ancak negatif varoluþ, daha önce belirttið\nim gibi açýklanmasý mümkün olmayan bir konu olduð\nundan, Kabalistler tarafýndan ayrý bir husus yerine birlik sayýsýnýn öncesi olarak görülmektedir. Dolayýsýyla, onlar her ikisine de bazen ayný sýfatlarý kullanýrlar. Örneð\nin "Gizlenmiþ Gizli Olan", "Kadimlerin Kadimi" ve "En Kutsal Kadim Olan", vs.   

39. Þ\nnimdi, Sephira ve Sephiroth terimlerinin gerçek anlamlarýný açýklamam gerekiyor. Bunlardan ilki tekil ve ikincisi çoð\nuldur. Kelimenin en iyi tanýmý "sayýsal tecelli" olur. Ondalýk sisteminin on sayýsýnýn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sayýlarýnýn en soyut biçimleri olan on Sephira vardýr. Dolayýsýyla, yüksek matematikte gibi sayýlarý soyut bir þekilde düþünürüz ve Kabala'da Tanrý konusunda sayýlarýn soyut þekilleri, SPIRVTh, Sephiroth ile düþünürü. Ýþte, Pythagoras bu kadim þark kuramýndan sayýsal sembolik fikirlerini elde etti.   

40. Sephiroth içlerinde gerek külle olarak, gerekse de cüz olarak Tanrýnýn kimlið\ni ve vasýflarýnýn geliþmesini buluruz. Bunlardan bazýlarý eril ve bazýlarý diþildir. Sýrf kendilerinin anlayabileceð\ni bir sebepten dolayý Kitabi Mukaddesi tercüme edenler Ýlahi Varlýð\nýn hem eril, hem de diþil olduð\nu konusunu dikkatle tahrif edip gizlemiþlerdir. Elohim konusunda diþil çoð\nul bir kelimeyi eril tekil olarak çevirmiþlerdir. Ancak Tekvin Bab 1 26'da "ve Elohim dedi: Suretimizde insan yapalým..." ve yine, ancak onun çoð\nul olduð\nu iþaretini farkýnda olmadan deð\niþtirmeden býraktýlar (Bab 1 27), zira eð\ner Elohim kendisi hem eril ve diþil deð\nilse, Adam nasýl oluyor da Elohim suretinde diþi ve erkek olarak yaratýlýyor [Tevrat, Tekvin,  Bab 1. 27: "Elohim insaný kendi suretinde yarattý, onu Elohim suretinde yarattý; onlarý erkek ve diþi yarattý"]? Elohim kelimesi diþil tekil ALH, Eloh'e çoð\nul eki IM ilave ederek çoð\nul bir kelimedir. Ancak IM eki genelde eril çoð\nul bir kelimeyi sonlandýrýr ve burada diþil bir kelimenin eklenmiþtir. Bu Elohim kelimesine eril fikre birleþik diþil güce sahip olduð\nu ve dolayýsýyla doð\nurgan olduð\nu görüntüsünü verir. Þ\nnimdi dinde Baba ve oð\nul gibi þeyleri çok duyarýz, ancak bilinen dinlerde Anna konusu pek iþlenmemiþ. Ancak Kabalada görürüz ki "Günlerin Kadimi" ayný anda hem Baba, hem de Anaya uyar ve Oð\nlu doð\nurur. Bu Ana Elohim'dir. Yine bize genelde Kutsal Ruhun eril olduð\nu söylenir. Ancak ruh anlamýna gelen RVCh, Ruach kelimesi diþildir. Bu da [Oluþum Kitabý] Sepher Yetzirah'da  þu cümleyle anlaþýlýr: "AChTh RVCh ALHIM ChIIM", "Achath (diþil, eril Achad kullanýlmamýþtýr) Ruach Elohim Chiim" anlamý: "Tektir O (Diþi), Yaþam Elohim'in Ruhu".              

41. Þ\nnimdi görürüz ki, Ýlahi Varlýk kendini böyle erkek ve diþi tanýtmadan önce, evrenin alemleri varlýklarýný tesis edememiþtir veya Tekvin'in sözlerinde: "Dünya þekilsiz ve boþtu." Bu önceki dünyalar sembolik olarak "Israil'de bir kral hükmetmeden önce hükmeden Edom krallarý" olarak düþünülür ve bundan dolayý Kabalada Edomite/Edom'lu Krallar olarak söz edilirler. Bu çalýþmamýzýn çeþitli yerlerinden ayrýntýlý olarak açýklanacaktýr.    

42. Þ\nnimdi ilk Sephira veya Sayý, Pythagoras'ýn Monad'ý üzerinde duracað\nýz. Bu sayýda dið\ner dokuz saklýdýr. O bölünmezdir, ayrýca çarparak çoð\naltýlmasý mümkün deð\nildir, kendisiyle bölündüð\nünde halen 1 olarak kalýr, kendisiyle çarpýldýð\nýnda yine, deð\niþmeden 1 olarak kalýr. Dolayýsýyla, her þeyin deð\niþmeyen Babasýnýn uygun bir temsilcisidir. Bu birlik sayýsýnýn çift mahiyeti vardýr ve böylece negatif ve pozitif arasýnda bað\nlantý kurar. Deð\niþmez birlið\ni içinde, neredeyse sayý dýþýdýr, ama artma kapasitesiyle sayýsal bir dizinin ilk sayýsý da denilebilir. Sýfýr, 0 ayný negatif varoluþ gibi artma kapasitesine bile sahip deð\nildir. O halde, eð\ner 1 bölünmez ve çarpýlmazsa ondan baþka bir 1 nasýl elde edilir, baþka bir deyiþle sayý 2 nasýl bulunacak? Kendini yansýtma yoluyla. Her ne kadar 0 tanýmlanamazsa, 1 tanýmlanabilir ve tanýmlamamanýn etkisi bir tanýmlanan þeyin Eidolon [Gerçek/somut varlýð\ný olmayan bir suret], suret veya imajýný oluþturmaktýr. Böylece 1 ve yansýmasýndan oluþmuþ bir duad, çift elde ederiz. Ayrýca bir titreþimin baþlangýcý kurulmuþtur, çünkü 1 sayýsý deð\niþmezlik halinden tanýmlaya doð\nru titreþmektedir ve tanýmlamaktan deð\niþmezlið\ne doð\nru titreþmektedir. Böylece o bütün sayýlarýn babasýdýr ve bütün þeylerin Babasý için uygun bir biçimdir.      

Ýlk Sephira'nýn adý KThR, Kether, Taçtýr.

Ona atfedilen Ýlahi Ýsim Çýkýþ iii 4'de: AHIH, Eheieh, Benim. O Varoluþ anlamýna gelir.

Negatif varoluþa dayandýð\ný için bu kavramý içeren, Ona atfedilen Sýfatlar arasýnda:   

TMIRA DTMIRIN, Temira De-Temirin, Gizlenmiþ Gizli Olan.
OThIQA DOThIQIN, Authiqa De-Authiqin, Kadimlerin Kadimi.
OThIQA QDIShA, Authiqa Qadisha, En Kutsi Kadim Olan.
OThIQA, Authiqa, Kadim Olan.
OThIQ IVMIN, Authiq Iomin, Günlerin Kadimi.

Ayrýc bu Sýfatlar da kullanýlýr:

NQDH RAShVNH, Nequdah Rashunah, Baþlangýçdaki Ýlk Nokta.
NQDH PSHVTh, Nequdah Peshutah, Düzgün Nokta.
RIShA HVVRH, Risha Havurah, Beyaz Baþ.
RVM MOLH, Rom Meolah, Ýdrak Ötesi Yükseklik.

Bütün bunlarýn dýþýnda, her þeyin Yüce Babasý olarak bu Sephira'ya iliþtirilen dið\ner önemli bir Sýfat vardýr. O da ARIK ANPIN, Arikh Anpin, Büyük Yüz, veya Macroprosopus'tur. Onun için denilir ki ksýmen gizlenmiþtir (negatif varoluþunla iliþkisi bað\nlamýnda) ve kýsmen tezahür edimiþtir (pozitiv bir Sephira olarak). Dolayýsýyla, Büyük Yüz'ün sembolü yüzünün sadece bir yönü gözüken bir profil þeklindedir veya Kabala'da denildið\ni gibi "Onda herþey sað\n taraflýdýr." Bu Sýfata tekrar döneceð\nim.

On Sephiroth'un tamamý Semavi Adam, veya Ýlkel Varlýk DM OILAH, Adam Auilah'ý temsil eder.

Bu Sephira altýnda Ezekiel [veya Hezekiel] vizyonu veya Yuhanna Vahyisindeki kerubim veya sfenksler, melek topluluð\nu ChIVTh HQDSh, Chioth Ha-Qadesh, kutsal canlý varlýklar bulunur. Bunlar burçlar kuþað\nýnda dört burç Boð\na, Aslan, Akrep ve Kova -- Boð\na, Aslan, Kartal ve Ýnsan olarak temsil edilir. Akrep iyi bir amblem olarak kartal, kötü olarak akrep ve karþýk olarak yýlanla simgelenir.

Bu ilk Sephira aþað\nýda belirtildið\ni gibi dið\ner dokuzunu içerdi ve onlarý ardarda ortaya çýkardý:

43. Sayý 2, veya Duad. Ýkinci Sephira'nýn adý ChKMH, Chokmah, Hikmet, Bilgeliktir ve açýkladýð\ným gibi Kether'den yansýyan eril bir güçtür. Bu Sephira aktiftir, Baba'yý simgleler ve sayý 3 olan Ana onunla birleþiktir. Ýkinci Sephira Ýlahi Ýsimler IH, Yah ve IHVH, [Yahweh] ile temsil edilir, melek topluluð\nu AVPNIM, Auphanim, the Tekerlekler, Çarklar (Ezek. i.). Ona AB, Ab, Baba Da denilir.

44. Üçüncü Sephira veya Triad, diþil pasif bir güçtür, adý BINH, Binah, Ýdrak, Anlayýþtýr ve Chokmah'a eþit deð\nerdedir. Çünkü Chokmah, sayý 2, hiç bir yeri saramayan iki paralel çizgi gibidir, dolayýsýyla sayý 3 bir üçgen oluþturmadan güçsüzdür. Dolayýsýyla, bu Sephira Yüksek Üçlüyü tamamlar ve ortaya çýkarýr. Ona ayrýca AMA, Ama, Anna ve evreni düzen içinde tutmak üzere sonsuza dek AB, Baba ile birleþme halinde olan AIMA, Aima, yüce bereketli Anna denilir. Dolayýsýyla, içinde Baba'yý bileceð\nimiz en açýk biçimdir ve tüm saygýmýza layýktýr. O, Chokmah ile eþ yüksek Anna'dýr ve Kabala öð\nretilerine göre Tanrýya eþit, suretinde erkek ve kadýnlarýn yaratýldýð\ný Tanrýnýn yüce diþil þekli, Elohim'dir. Her ne kadar sözde Hýristiyanlar sürekli olarak kadýný, erkekten aþað\ný olarak göstermeye çalýþmýþsa da, bu kesin olarak doð\nru deð\nildir, kadýn erkeð\ne eþitidir. Aima Yuhanna'nýn Vahyi'sinde (bölüm xii.) anlatýlan kadýndýr. Bu üçüncü Sephira'ya ayrýca büyük deniz denilir. Ona Ýlahi Ýsimler ALHIM, Elohim, and IHVH ALHIM; [Yahweh Elohim], melekler topluluð\nu ARALÝM, Aralim, Tahtlar atfedilmiþtir. O aþað\ný Ana, Malkuth, Gelin ve Kraliçeden farklý olarak yüksek Anadýr. 

45. Sayý 4. Ýkinci ve üçüncü Sephiroth bu birleþimi CHSD, Chesed, Merhamet veya Sevgi ortaya çýkarttý. Ona ayrýca GDVLH, Gedulah, Büyüklük veya Azamet denilir. AL, El, Yüce Olan, Ýlahi Ýsimiyle ve ChShMLIM, Chashmalim, Parlayan Alevler (Ezek. iv. 4), melek topluluð\nuyla temsil edilen eril bir güçtür. 

46. Sayý 5. Bundan diþi pasif güç GBVRH, Geburah, kudret veya erk; veya DIN, Din, Adalet tecelli eder ve atfedilen Ýlahi Ýsim, ALHIM GBVR, Elohim Geburah ve ALH, Eloh, ve melek topluluð\nu ShRPIM, Seraphim (Isa. vi. 6). Bu Sephira'ya ayrýca PChD, Pachad, Korku da denilir.

47. Sayý 6. Bunlardan birleþtirici Sephira, ThPARTh, Tiphereth, Güzellik veya Zariflik, tecelli eder, ve atfedilen Ýlahi Ýsmi ALVH VDOTh, Eloah Va-Daath, ve melek topluluð\nu, ShNANIM, Shinanim, (Ps. lxviii. 18), veya MLKIM, Melakim, krallardýr. Böylece Adalet ve Merhametin birleþimi ile güzellik veya þefkat elde ederiz ve Sephiroth'un ikinci üçlüsü tamamlanmýþ olur. Bu Sephira veya "Yol" veya "Numaralama" -- zira, Tecelliler bazen bu sonradan geliþtirilen terimlerle hitap edilirler --  ilk Sephira Kether'in adlarýndan biri olan Macroprosopus veya Büyük Yüze antitez olarak,  dördüncü, beþinci, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu Sephiroth ile birlikte ZOIR ANPIN, Zauir Anpin, Küçük Yüz veya Microprosopus olarak söz edilir. Zauir Anpin'in oluþturduð\nu altý Sephiroth için onun altý uzuvlarý denilir. Ona ayrýca MLK, Melekh, Kral da denilir.  

48. Sayý 7. Yedinci Sephira'ya NTzCh, Netzach, Metanet ve Zafer, Ýlahi Ýsmi IHVH TzBAVTh, Yahweh Tzabaoth, Ordularýn Efendisi ve melek topluluð\nu AlHIM, Elohim, tanrýlar ve ThRShIShIM, Tharshisim, Parlayanlardýr (Dan. x. 6).

49. Sayý 8. Bundan sonra diþil ve pasif HVD, Hod, Ýhtiþam gelir, Ýlahi Ýsmi ALHIM TzBAVTh, Elohim Tzabaoth, Ordularýn Tanrýsý ve melek grubu BNI ALHIM, Beni Elohim, Tanrýlarýn oð\nullarýdýr (Gen. vi. 4).

50. Sayý 9. Bu ikisi ISVD, Yesod, Temeli tecelli ettiler, Ýlahi Ýsmi AL ChI, El Chai, Kudretli Canlý Olan, ve ShDI, Shaddai; ve melek topluluð\nu AShIM, Aishim, Alevlerdir (Ps. civ. 4), böylece Sephiroth'un üçüncü üçlüsü oluþmuþ olur.

51. Sayý 10. Dokuzuncu Sephira'dan onuncu ve son Sephira gelir, böylece sayýlarýn dekadý tamamlanmýþ olur. Onun adý MLKVTh, Malkuth, Krallýk (ülke olarak) ve ayrýca Kraliçe, Matrona, aþað\ný Ana, Microprosopus'un Gelini ve ayrýca ShKINH, Shekinah'dir, temsil eden Ýlahi Ýsmi ADNI, Adonai, melek topluluð\nu ise KRVBIM, kerubim'dir. Bu Sephiroth'in her biri bir derece androjen, çift cinsiyetlidir, çünkü her Sephira, Sephiroth dizisinde bir önceki Sephira'ya karþý diþil ve alýcý ve bir sonraki Sephira'ya karþý eril ve verici olacaktýr. Ancak Kether'den önce ve Malkuth'tan sonra Sephira yoktur. Bu bað\nlamda Chokmah eril bir Sephira olduð\nu halde nasýl diþi bir isim olduð\nu anlaþýlýr. Sephitoth'un bað\nlantý zinciri Mezla, gizli etkiden gelen Ruach, ruhtur.     

52. Þ\nnimdi MThQLA, Metheqela, dengenin kabalistik anlamý üzerinde bir kaç sözüm olacaktýr. Üç üçlü veya Sephiroth triad/üçgenlerinin her birinde, zýt cinsiyetlerden oluþmuþ bir duad/ikili ve sonuç olan birleþtirici bir zeka vardýr. Burada eril ve diþil güçler terazinin iki tepsisi ve birleþtirici Sephira, onlarý bir arada tutan aský olarak görülürler. Böylece, denge terimi Üçlem, Birlik içinde Üçlüyü ve askýnýn orta noktasýnýn temsil ettið\ni Birlið\ni simgeler. Ancak, yine Sephiroth'ta üst, orta ve alt olmak üzere üçlü bir Üçlem vardýr. Bu üçü þöyle sýnýflandýrýlýr. Yüksek üçlü Taç, Kether ile, orta Kral ile ve alt Kraliçe ile, bunlar da böylece büyük üçlüyü oluþtururlar. Bunlarýn dünyevi karþýtlarý arþ, güneþ ve aydýr. Burada simya simgelerine rastlýyoruz.    

53. Dünya [veya fizik planýnda] Sephiroth'u temsil eden þeyler:

(1) RAShITh HGLGLIM, Rashith Ha-Galgalim, girdap hareketlerin baþlangýcý, arþ/primum mobile.

(2) MSLVTh, Masloth, Burçlar küresi.

(3) SHBThAI, Shabbathai, dinlenme, Satürn.

(4) TzDQ, Tzedeq, doð\nruluk, Jupiter.

(5) MADIM, Madim, kudret, Mars.

(6) ShMSh, Shemesh, güneþ ýþýð\ný, Güneþ.

(7) NVGH, Nogah, parlayan ihtiþam, Venüs.

(8) KVBK, Kokab, yýldýz ýþýð\ný, Merkür.

(9) LBNH, Levanah, ay alevi, Ay.

(10) ChLM ISVDVTh, Cholom Yesodoth, temellerin kýrýcýlarý, elementler. 

54. Sephiroth ayrýca üç sütuna ayrýlýrlar -- ikini, dördüncü ve yedinci tecellileri [Sephiroth] içeren sað\ndaki Merhamet Sütunu; üçüncü, beþinci ve sekizinci tecellileri içeren soldaki Adalet Sütunu; ve birinci, altýncý ve onuncu tecellileri içeren Narinlik Orta Sütunü. 

55. Bütün ve birlik olarak on Sephiroth, ADM QDMVN, Adam Qadmon, Protogonos [veya Semavi Adam, Ýnsani-i Kebir, Ýnsani Kamil, vs.] temsil eder. Ýlk üçlüyü oluþturan Sephiroth'a bakýldýð\nýnda onlarýn akýllý temsil ettikleri bellidir, dolayýsýyla buna akli alem, OVLM MVShKL, Olahm Mevshekal [Not: Ýbranice Olam = Arapça Alem]denilir. Ýkinci üçlü ahlaki aleme, OVLM MVRGSh, 0lahm Morgash, tekabül eder. Üçüncü üçlü güç ve istikrarý temsil eder, dolayýsýyla ona OVLM HMVTBO, 0lahm Ha-Mevetbau denilir. Bu üç yöne yüzler, ANPIN, Anpin denilir. Böylece hayat að\nacý, OTz CHIIM, 0tz Chaiim oluþur. Birinci üçlü yukarý, ikinci ve üçüncü alta, eril Sephiroth sað\nda, diþil Seð\nhiroth solda ve birleþtirici dört Sephira ortada bulunmaktadýr. Bu her þeyin dayandýð\ný Kabalistik "hayat að\nacý"dýr. Ýskandinavlarýn [kozmik] að\naçlarý Yggdrasil ile oldukça fazla benzeþmesi vardýr.  

56. Daha önce bahis ettið\nim gibi, bütün Sephiroth kapsayan tek bir üçlü vardýr ve o taç, kral ve kraliçeyi içerir. (Hýristiyan görüþe göre Oð\nul, Baba ve Kutsal Ruh Üçlüsüne atfolunabilir, bunlarýn en yüksek kutsi kavramlarý ilk üç Sephiroth Kether, Cokmah ve Binah ile simgelenebilir.) Bu dünyayý yaratan üçlüdür veya Kabalistik dilde evren taçlý kral ve kraliçenin birleþmesinden doð\nmuþtur. Ancak Kabalaya göre semavi adamýn (on Sephiroth) tam þekli tecelli olmadan, bazý ilkel alemler yaratýlmýþtý, ancak bunlarda denge muvazenesi mükemmel olmadýð\ný için varlýklarýný sürdürememiþlerdir ve dengesiz güç tarafýndan devrilerek yok olmuþlardýr. Bu ilkel alemlere  "kadim çað\ný krallar" ve "Israil krallarýndan önce hükmeden Edom krallarý" denilir. Bu bað\nlamda Edom dengesiz güçler alemidir ve Israil degeli Sephiroth (Tekvin. xxxvi. 31). Mevcut yaratýlýþtan önce alemlerin yaratýlýp yokedilið\ni önemli kavram, Zohar'da sürekli olarak vurgulanýr.    

57. Sephiroth'a Tecelliler Alemi veya OVLM ATzILVTh, Olahm Atziloth, Atziloth Alemi, arketipler alemi,  denilir ve bu alem üç dið\ner alemi doð\nurmuþtur. Bunlardan herbiri Sephiroth tekerürünü taþýr, ancak alçalan bir parlaklýk sklasýnda.  

58. Ýkinci alem Briah Alemi, OVLM HBRIAH, Olahm Ha-Briah, yaratýlýþ alemi, buna ayrýca KVRSIA, Khorsia, taht denilir. Atziloh'un tecellisi olarak üzerine on Sephiroth'u yansýr ve dolayýsýyla daha sýnrýlýdýrlar, ama yine de en saf mahiyettedir ve içinde hiç bir maddi karýþým yoktur.

59. Üçüncüsü Yetzirah Alemi, OVLM HITzIRH, Olahm Ha- Yetzirah, veya oluþma ve melekler alemi Briah'tan zuhur eder ve daha az ince yapýya sahiptir, ama yinede maddesizdir. Zeki ve bedensiz varlýklarýn çoð\nu bu melekler aleminde mekan ederler. Iþýklý kýyafetlerle sarýlýdýrlar ve insanlara gözüktükleri zaman bir þelkil alýrlar.

6o. Dördüncü alem Asiah Alemidir, OVLM HOShIH, Olahm Ha-Asia, hareket alemi, ayrýca ona kabuklar alemi, OVLM HQLIPVTh, Olahm Ha-Qliphoth, da denilir. Bu da dið\ner üç alemin en kaba elementlerinden oluþmuþ madde alemidir. O ayrýca Kabala "kabuklar" denilen þer ruhlarýn da alemidir. Ýfritler on sýnýfa ayrýlýrlar ve ona uygun mekanlarý vardýr (Tabloya bakýnýz).

61. Ýfritler biçimlerin en kaba ve eksikleridir. Onlarýn on dereceleri Sephiroth'un dekad'ýna yanýt verir, ancak ders orantýlý olarak, çünkü karanlýk ve gayrisafilik her derecenin iniþiyle artmaktadý. Ýlk ikisi görünürlük ve düzen eksiklið\ninden baþka bir þey deð\nildir. Üçüncüsü karanlýk mekanýdýr. Bundan sonra farklý beþeri þer ve kötü huylarý temsii eden ifritlerin mekan ettið\ni ve dünyevi yaþamlarýnda o günahlarý iþleyenleri iþkence ettið\ni yedi cehennem takip etmektedir. Onalrýn prensi zehir ve ölüm meleð\ni SMAL, Samael'dir. Karýsý fahiþe ShTh ZNVNIM, Isheth Zenunim'dir ve birlikteyken canavar, CHIVA, Chioa'dir. Böylece, yüksek Yaratýcý Bir'in aykýsý ve karikatürü olan sözde cehennem üçlüsü tamamlanmýþ olur. Samael þeytanla bir tutulur.     

62. Tanrý adý IHVH, Yahweh, Ýbranice'de dört harfli bir kelimedir ve onun gerçek telafüsü çok az kiþi tarafýndan bilinir. Bu hususta birkaç farklý mistik telafüzünü bilmekteyi. Gerçek telafüz çok büyük bir sýrdýr, sýrlarýn sýrýdýr. "Onu doð\nru telafüz edebilen yer ve semanýn titremesine neden olur, zira o evrenin içinden koþan addýr." Dolayýsýyla inançlý bir Yahudi ona karþý geldið\ninde onu telafüz etmeye çalýþmaz, ama onun yerine kýsa bir süre bekler veya yerine ADNI, Adonai, Efendi adýný kullanýr. Kelimenin anlamý "olmak"týr, doayýsýyla AHIH, Eheieh gibi bir varoluþ simgesidir. Her biri "olmak" anlamýný veren on iki devþirmeye tabi olabilir; anlamý deð\niþmeden bu denli fazla devþirmeden geçen tek kelimedir. Onlara "Kudretli Olan'ýn on iki bayrað\ný" denilir ve bazýlarýna göre Zodiak'ýn on iki burcunu idare eder. On iki bayrak þunlardýr: --  IHVH, IHHV, IVHH; HVHI, HVIH, HHIV; VHIH, VHHI, VIHH; HIHV, HIVH, HHVI. Üç baþka tetragamaton adý vardýr, bunlar AHIH, Eheieh, varoluþ; ADNI, Adonai, Efendi ve AGLA, Agla'dýr. Bunlardan sonuncusu AGLA, Agla gerçek anlamda bir kelime deð\nildir, ama "Ebediyen Kudretlisiniz, Ey Efendim"anlamýna gelen "AThH GBVR LOVLM ADNI", "Ateh Gebor Le-Olahm Adonai"nýn notariqon yöntemiyle ilk harflerinden oluþmuþtur. Agla'nýn kýsa bir açýklamasý þöyledir: A, ilk olan bir; A, son olan bir; G, Üçlü'de Birlik; L, büyük çalýþmanýn tamamlanmasý.   

63. Ýlk fark ettið\nimiz þey hem AHIH, hem de IHVH varoluþ fikini taþýmaktadýrlar; bu ilk benzeþtirmedir. Ýlincisi, her ikinde H harfinin her iki kelimede ikinci ve dördüncü gelmesidir. Üçüncüsü, Gematria ile AHIH, H'siz IHV'e eþittir (o da þimdi göreceð\nimiz gibi Malkuth, onuncu Sepira'nýn sembolüdür). Bunlar üst üste bir haça bölünmüþ gibi yazýldýð\nýnda,   

AH IH
IH VH

aþað\ný doð\nru okunduð\nunda: AHIH, IHVH elde edilir.

64. Þ\nnimdi olayý kabalistik olarak inceldið\nimiz zaman, bu benzeþmelerin sebeplerini görürüz. Çünkü AHIH, Eheieh, Büyük Yüz, Kadim Olan, Macroprosopus, Kether, ilk Sephira, Kabalistik Sephiroth'un en Yüksek Üçlüsünün Tacýdýr (O da Taç, Kral ve Kraliçeyi, veya Macroprosopus, Microprosopus ve Gelin), ve Hýristiyan tefsirine göre Babayý içerir.

65. Ama IHVH, Tetragrammaton, þimdi göreceð\nimiz gibi, Kether hariç  bütün Sephiroth içerir ve özellikle Küçük Yüz, Microprosopus, Kabalistik Sephiroth'un en büyü Üçlüsünün Kralý, ve Hýristiyan Üçlüsü tefsirine göre beþeri enkarnasyonu ile Oð\nul. 

Böylece, ayný Oð\nul Baba'yý açýkladýð\ný gibi, IHVH, Yehwah AHIH, Eheieh'i açýklar.

66. Ve ADNI'nýn, Binah'a yükselmesi Hýristiyan tefsine göre Bakirenin yükseliþi olan "Tetragrammaton'u anlaþýlýr kýlan" Kraliçedir. 

67. Tetragrammaton IHVH, Sephiroth'a bað\nlamý þöyledir: Yod harfin üst noktasý Kether'i; I harfin kendisi Microprosopus'un babasý Chokmah'i; H harfi veya "yüksek H" yüksek ana Binah'i; V harfi Microprosopus'un altý uzvu denilen takip eden 6 Sephiroth'i temsil ettið\ni söylenir (ve 6, Ýbrani V harfinin sayýsal deð\neridir); son olarak da H harfi, "aþað\ný H" onuncu Sephira, Microprosopus'un gelini Malkuth anlamýna gelir. 

68. Dört alem, Atziloth, Briah, Yetzirah ve Asiah'e eþleþtirilen dört gizli ad vardýr ve yine  Tetragrammaton her bir alemde belirli bir þekilde yazýlý olarak geçtið\ni söylenir. Atziloth'un gizli adý OB, Aub'dýr; Briah'ýn gizli adý SG, Seg'dir; Yetzirah'ýnki MH, Mah'týr; ve Asiah'ýnki BN, Ben'dir (BN, ben, oð\nul demektir). Aþað\nýdaki tablo bu dört alemin her birinde ismin yazýlýþ þeklini gösteriyor: 

TABLO V

 

Dört Alemin her birinde Tetragrammaton'u yazma yöntemi

 

    I

    I

H

I

 H

V I H V H
Atziloth... OB, Aub IVD IVD HI IVD HI VIV IVD HI VIV HI
Yod Yod He Yod He Viv Yod He Viv He

    I

   I

H

I

 H

V I H V H