Reformatio Fraternitatas

Ad Rosae Crucis

Anno 1999

Rose-Croix (Gül -Haç) cemiyetinin kadim kuralları cemiyetin her on yılda bir küçük bir reform ve her yüz on bir yılda bir genel reform gibi belirli devrelerde reformdan geçmesini öngörür. Son genel reform 1888 yılında Hermetic Order of the Golden Dawn ve Fransa'da iki Gülhaç cemiyetinin kurulmasıyla gerçekleşti. Bundan önce Almanya'da 1777 yılında Gold und Rosenkreutz cemiyetinin kurulmasıyla gelen reform vardı. Daha önce bu tür reformlar 1666 vs. oluştu. 

Böylece, Reverenda Confoederatio et Sincera Fraternitatis ad Rosae Crucis (Gül-Haç Kardeşlikleri Konfederasyonu) selahiyeti altında Hermetic Order of the Golden Dawn (Altın Şafak Hermetik Cemiyeti) Mabetleri ve College of the R.R. ve A.C. Adepti (Yakut Gül ve Altın Haç Üstadları Koleji) 1999 yılı genel reformasyonu beyan ederler. 

Gerçekten bu safhada bir reform gereklidir. Aleister Crowley ve Israel Regardie sır tutma yeminlerini bozarak Hermetic Order of the Golden Dawn ve R.R. et A.C.'in sırlarının yayınlamaları, cemiyet içerisinde oldukça absürd bir durum yaratmıştır. Crowley ve Regardie'nin yaptıklarının gerekli olduğu veya kasıtlı ihanet olup olmadığı gibi etik sorunları tartışmaktan özellikle kaçınıyoruz. Tartışılmaz bir şey varsa o da sırlarının çoğu açıklanan bir "ezoterik" cemiyetin absürd konumudur.    

Bu durumu telafi etmek için Konfederasyonun selahiyeti altında College of the Adepti of the R.R. et A.C hemen geçerli olmak üzere, bütün basýlý R.R. et A.C. yazýlarý dýþ cemiyete taþýmaya karar vermiþtir. Dolayýsýyla, bundan sonra harici (konfederasyon dahilinde) Hermetic Order of the Golden Dawn Mabetleri teorik ve entelektüel ö§retiler yerine majikal/uygulamalý ö§retileri esas alacaktýr. Basýlarak açýklanan bütün majikal sistemler artýk a§ýrlýklý olarak dýþ cemiyette uygulanacaktýr (the Hermetic Order of the Golden Dawn).   

1999 Reformatio Fraternitatis'in beyaný vesilesiyle Konfederasyon altýnda College of the Adepti of the R.R. et A.C.'in sadece ço§u basýlarak açýklanan R.R. et C.R.'ýn ezoterik külliyatýna de§il, fakat oldukça kabarýk ve yo§un daha eski gizli ve ezoterik ek aktarýmlara sahiptir. Bu külliyatýn tam mahiyeti ve menþei R.R. et C.R.'ýn sýrrý olarak kalmasý gere§i görülmüþtür, zira reform görmüþ R.R. et A.C.'nin ö§reti sistemi do§rudan bu ezoterik aktarýmlardan kaynaklanmaktadýr. Ancak, diyebiliriz ki bu ö§retiler gerek maji/teürji (Havâss)ve gerekse de teorik, pratik/laboratuar ve içsel simya içermektedir. Bu külliyat kýsmen R.R. et A.C. ve S.R.I.A.'dan önceki Rose-Croix kaynaklarýna dayanmaktadýr. Popüler yanýlgýlarýn aksine Rose-Croix tradisyonu ne Ýngiltere'deki S.R.I.A, ne de Rose-Croix teürjik/majikal tradisyonu Hermetic Order of the Golden Dawn ile baþladý.              

Çok iyi bilinen basýlý bilgiler konusunda bir çok Golden Dawn Mabedinin adaylarýna uyguladýklarý sýr tutma yeminleri artýk saçma bir konuma geçmiþtir. Bu durum konfederasyon dýþýndaki mabet ve cemiyetlerde daha da absürd durumlara yol açmýþtýr ve bazen mabet/cemiyet baþkanlarý iç cemiyetin sýrlarý olduklarý gerekçesiyle çok iyi bilinen basit ve basýlý konularda yanýt vermeye reddetmektedirler. Bazý mabetler R.R. et C.R.'ýn basýlý bilgilerinin iç cemiyetlerinin sýrlarýný teþkil ettiklerini iddia ederek, Golden Dawn inisiyelerini henüz dýþ cemiyetteyken sadece Küçük Defleme Pentagram Ritüeli (Lesser Banishing Ritual of the Pentagram) ve Orta Sütun Ritüeli (Middle Pillar Ritual) uygulamalarýný talep ediyorlar. Bu tür saçma durumlar ço§u zaman söz konusu mabet ve cemiyetlerinin inisyelerine bilinen ve basýlý R.R. et C.R. bilgileri dýþýnda verecek fazla bir þeyleri olmadý§ý için meydana gelmektedir.              

Reverenda Confoederatio et Sincera Fraternitatis ad Rosae Crucis'e ba§lý mabet ve cemiyetler bu tür riyakarlýklara hiç bir ilgisi olmayacaktýr. Bunu teyit olarak 1999 Reformatio Fraternitatis'i beyan ediyoruz ve bütün basýlý R.R. et A.C. teürjik bilgileri dýþ cemiyette, Hermetic Order of the Golden Dawn'a taþýdýk. Dolayýsýyla, reformlu R.R. et C.R. tekrar kapsamlý, EZOTERÝK, majikal ve simyasal ö§retisi olan gerçek bir EZOTERÝK cemiyet konumuna geçmiþtir. Ýþbu beyanla Konfederasyon dahilinde Hermetic Order of the Golden Dawn, R.R. et C.R'ýn içerdi§i bütün basýlý teürjik bilgiler içeren kapsamlý majikal, teürjik ve uygulamalý ö§retilerine sahiptir. Bu ö§reti sistemi dýþ cemiyetteyken inisiyeye R.R. ve C.R.'ýn ö§retilerine bir hazýrlýk olarak günlük majikal çalýþmalarý içeren sa§lam bir temel vermektedir.      

Sub Umbra Alarum Tuarum, Yeheshua!

Reverenda Confoederatio et Sincera Fraternitatis ad Rosae Crucis

* Email
Copyright 1888-2023, All Rights Reserved
More about us on…